Monitoring & Logistic logo
Početna Naplata parkinga (ANPR) Satelitski nadzor vozila Kontakt

Satelitski nadzor vozila

 

 

AVL (Automatic Vehicle Location)

 

 

AVL (Automatic Vehicle Location) sistem omogućava daljinsko lociranje i praćenje vozila u zemlji i inostranstvu pomoću sistema globalnog pozicioniranja (GPS), mreže mobilne telefonije (GPRS servis) i Interneta. Sistem takođe obezbeđuje i automatsku kontrolu uređaja u vozilu, navigaciju, glasovnu komunikaciju i centralizovano upravljanje voznim parkom. Lokacija vozila se određuje pomoću GPS prijemnika instaliranog u vozilu koji daje podatke o poziciji, brzini i smeru kretanja što omogućava praćenje i izveštavanje u realnom vremenu. Podaci o vozilu se šalju ka dispečerskom centru preko GSM mreže i Interneta gde korisnik preko kompjutera može nadgledati zaposlene i vozila i analizirati izveštaje o poziciji i stanju vozila. Vozač, u toku vožnje, može da identifikuje trenutnu poziciju svog vozila na ekranu navigacionog uređaja, prenosnog računara ili PDA uređaja. Takođe ima mogućnost alarmiranja dispečerskog centra pomoću alarmnog tastera smeštenog u vozačkoj kabini. Sistem je projektovan tako da automatski šalje upozorenja o skretanju vozila sa naznačene putanje, prekoračenju brzine, o startu motora, nivou goriva, broju obrtaja, nivou napona akumulatora, aktiviranju ugrađenog alarma, otvaranju vrata i o drugim događajima koje definiše sam korisnik.

 

 

Glavne funkcije

 

 

- Pozicioniranje vozila preko satelita i praćenje kretanja na mapi u realnom vremenu,

 

- automatska kontrola putanje i uređaja u vozilu,

 

- alarmiranje u slučaju neregularnih i kritičnih stanja vozila,

 

- navigacija pomoću navigacionog uređaja, prenosnog računara ili PDA uređaja,

 

- daljinska kontrola stanja vozila i centralizovano upravljanje voznim parkom.

 

 

Karakteristike

 

 

- Stalna veza dispečerskog centra sa svim vozilima bez obzira na njihov broj,

 

- periodična ili trenutna kontrola uređaja u vozilu,

 

- mogućnost efikasnog planiranja putanje vozila i drastičnog smanjenja troškova,

 

- jednostavna i brza instalacija i jednostavno korišćenje.

 

 

Unapređenje sigurnosti i bezbednosti

 

 

Sistem automatskog alarmiranja i mogućnost korišćenja alarmnog tastera unapređuju nivo bezbednosti vozila i vozača.Sistem prati rad vozača i povećava njihovu odgovornost pošto dispečeri mogu odmah da identifikuju skretanje sa definisane putanje, prekoračenje brzine i neovlašćene radnje i da preduzmu odgovarajuće aktivnosti. AVL sistem pomaže i u trenutnom otkrivanju ukradenih vozila.

 

 

Rešenja prilagođena potrebama korisnika

 

 

Web stranica sa jednostavnim korisničkim funkcijama čini upravljanje voznim parkom vrlo jednostavnim. Sistem je tako konfigurisan da korisnik sam određuje parametre koji će se kontrolisati. Podaci o statusu vozila se šalju u periodičnim intervalima ili trenutno na zahtev korisnika. Sistem može da obezbedi podatke o poziciji vozila, brzini, stanju uređaja u vozilu i važnim događajima, kao i podatke o istoriji pređene rute uz prikladno prikazivanje na mapi i u tabelama. Forma i sadržaj izveštaja mogu se prilagoditi potrebama korisnika, a sadržani podaci se jednostavno arhiviraju i obrađuju.

 

some_text

 

 

Funkcionalne karakteristike

 

 

• Prenos podataka preko GPRS i SMS tehnologije:

 

- GPS podaci,

 

- podaci o stanju vozila i događajima na vozilu,

 

- periodični GPRS transfer podataka,

 

- vremenski interval [s],

 

- pređena razdaljina [m],

 

- trenutni GPRS i SMS transfer na zahtev korisnika,

 

- automatsko alarmiranje putem SMS-a.