Satelitski nadzor transportnih vozila

Sistem omogućava daljinsko lociranje i praćenje vozila u zemlji i inostranstvu pomoću sistema globalnog pozicioniranja (GPS), mreže mobilne telefonije (GPRS servis) i Interneta.

Sistem takođe obezbeđuje i automatsku kontrolu uređaja u vozilu, navigaciju, glasovnu komunikaciju i centralizovano upravljanje voznim parkom. Lokacija vozila se određuje pomoću GPS prijemnika instaliranog u vozilu koji daje podatke o poziciji, brzini i smeru kretanja što omogućava praćenje i izveštavanje u realnom vremenu.

Podaci o vozilu se šalju ka dispečerskom centru preko GSM mreže i Interneta gde korisnik preko kompjutera može nadgledati zaposlene i vozila i analizirati izveštaje o poziciji i stanju vozila. Vozač, u toku vožnje, može da identifikuje trenutnu poziciju svog vozila na ekranu navigacionog uređaja. Takođe ima mogućnost alarmiranja dispečerskog centra pomoću alarmnog tastera smeštenog u vozačkoj kabini.

Sistem je projektovan tako da automatski šalje upozorenja o skretanju vozila sa naznačene putanje, prekoračenju brzine, o startu motora, nivou goriva, broju obrtaja, nivou napona akumulatora, aktiviranju ugrađenog alarma, otvaranju vrata i o drugim događajima koje definiše sam korisnik.

Rešenja prilagođena potrebama korisnika

Web stranica sa jednostavnim korisničkim funkcijama čini upravljanje voznim parkom vrlo jednostavnim. Sistem je tako konfigurisan da korisnik sam određuje parametre koji će se kontrolisati. Podaci o statusu vozila se šalju u periodičnim intervalima ili trenutno na zahtev korisnika.

Sistem može da obezbedi podatke o poziciji vozila, brzini, stanju uređaja u vozilu i važnim događajima, kao i podatke o istoriji pređene rute uz prikladno prikazivanje na mapi i u tabelama. Forma i sadržaj izveštaja mogu se prilagoditi potrebama korisnika, a sadržani podaci se jednostavno arhiviraju i obrađuju.

Implementacija sistema uključuje:

  • Terminal na pumpnoj stanici za kontrolu potrošnje goriva
  • Oprema za registraciju jedinstvenim karticama ili ključem u vozilu
  • Jedinstvene kartice ili ključevi za registraciju u vozilima
  • Sistem obezbeđenja svih dovoda i odvoda goriva na vozilu sa ispisanim bar kodom
  • Android aplikacija za očitavanje bar kodova sa Sistema za obezbeđivanja dovoda i odovoda goriva
  • Ugradnja elektronskog čepa na rezervoaru
  • Ugradnju sonde za merenje novoa goriva u rezervoaru
  • Usluge praćenja GPS-a